مزایا و حمایت‌ها

ازونجایی که اکوسیستم پارک فناوری پردیس، یه اکوسیستم غنی هست و با حضور و استقرار در کوآپ به عنوان تنها فضای کار اشتراکی پارک، فرصت‌ها و مزایایی نصیبت میشه، فرصت‌هایی مثل: